Ptačí druhy

Charakter zdejšího území a skladba a kvalita místních biotopů, vodních nádrží, mokřadů, lesních komplexů a zemědělské krajiny vytváří z hlediska výskytu ptačích druhů tak cennou oblast, že snad pouze z důvodu nedostatečného výzkumu v této oblasti je území vyhlášeno pouze pro dva hnízdící ptačí druhy uvedené v příloze I Směrnice číslo 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků.

Ptačí oblast Rožďalovické rybníky byla vyhlášena pro dva ptačí druhy, a to pro motáka pochopa a jeřába popelavého. Stavy a početnost populací obou uvedených druhů zabezpečují ochranu ptačího území legislativně, jak se již stalo v roce 2004. Optimální podmínky pro oba ptačí druhy by měla ptačí oblast zachovat, případně rozšiřovat v průběhu let za společného úsilí státních orgánů, veřejnosti laické i odborné, místních úřadů i společností hospodařící ve zdejší krajině.

Kritériové druhy oblasti

jerab

Jeřáb popelavý

motak

Moták pochop

Další významné druhy

bukac-velky

Bukač velký

bukacek

Bukáček malý

chrastal-kropenaty

Chřástal kropenatý

kvakos

Kvakoš noční

orel-morsky

Orel mořský

modracek

Slavík modráček

sykorice

Sýkořice vousatá

volavka-popelava

Volavka popelavá


O ptačích druzích na Rožďalovicku

Oblast Rožďalovických rybníků je významnou ptačí oblastí zcela po právu. Její význam tkví především v zachovalosti tohoto území jako celku. Mozaikovitá struktura vodních ploch, lesů, úhorů a obydlené krajiny ji činí pro ptactvo velmi atraktivní. Na jejím území bylo zjištěno hnízdění velmi vzácných a ohrožených druhů. Kromě obou sledovaných druhů v tomto území pravidelně hnízdí některé kriticky ohrožené druhy ptáků, jako jsou:

 • bukač velký (Botaurus stellaris)
 • bukáček malý (Ixobrychus minutus)
 • orel mořský (Haliaetus albicilla)
 • luňák červený (Milvus milvus)
 • luňák hnědý (Milvus migrans)
 • strnad luční (Miliaria calandra)

Ze silně ohrožených druhů jsou to např.:

 • chřástal kropenatý (Porzana porzana)
 • čáp černý Ciconia nigra)
 • včelojed lesní (Pernis apivorus)
 • konipas luční (Motacilla flava)
 • rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
 • slavík modráček (Luscinia svecica cyanecula)
 • sýkořice vousatá (Panurus biarmicus)

Nacházela se zde poslední kolonie racka chechtavého (Larus ridibundus) na okrese Jičín i v celé širší oblasti včetně okresů Nymburk a Mladé Boleslavi, která je však od roku 2004 zaniklá. Nalézá se zde také hnízdní kolonie volavek popelavých (Ardea cinerea), jež je jediným hnízdištěm tohoto druhu ve středočeském kraji. Pravidelný výskyt v hnízdní době a tím i možnost pravděpodobného hnízdění byl zaznamenán u některých druhů kachen, chřástala malého (Porzana parva), rybáka černého (Chlidonias niger).

Podrobný výzkum oblasti teprve probíhá. Až do současné doby bylo možné ve sledovaném území zastihnout 205 druhů ptáků. Hnízdících druhů bylo evidováno 136, z toho 127 každoročně.

Kromě vzácných hnízdních druhů je tato oblast i velmi významnou tahovou zastávkou mnoha ptačích druhů. Z nejzajímavějších pozorování stojí zato zmínit výskyt volavky červené (Ardea purpurea), planeňáka růžového (Phoenicopterus ruber), bernešky velké (Branta canadensis), husice rezavé (Tadorna ferruginea), a to dokonce opakovaně ve dvou po sobě jdoucích letech, orlíka krátkoprstého (Circaetus gallicus), orla křiklavého (Aquila pomarina) , káni bělochvostou (Buteo ). Z bahňáků zde byla zastižena mimo jiné i slučka malá (Lymnocryptes minimus) nebo koliha malá (Numenius phaeopus). Zjištěn zde byl i výskyt rybáka velkozobého (Sterna caspia), opakovaně byl zjištěn výskyt rákosníka ostřicového (Acrocephalus paludicola) a rákosníka tamaryškového (Acrocephalus melanopogon)

V zimním období většina vodních ploch i toků zamrzá. Za příznivých podmínek však se území stává též významným zimovištěm vodních ptáků – kachen, hus, volavek, ale i některých dalších druhů, jako např. orla mořského.