Současné využívání území vyplývá z jeho charakteru a z historických souvislostí. Nejvýznamnějším je zemědělské, rybářské a lesnické hospodaření. Zemědělsky je využívána značná část bezlesých ploch. Mírně se zvyšuje podíl ladem ležících ploch a nebo ploch, kde se mění orná půda na pastviny. Vodní plochy jsou využívány různými rybářskými subjekty k chovu ryb. Lesní porosty mají charakter hospodářského lesa. V oblasti je velké množství objektů využívaných k víkendové rekreaci a chalupaření. Turisticky je území využíváno k individuální pěší turistice a cykloturistice. Krajina se nachází stranou velkých městských sídel i průmyslových podniků. Přes území vede několik železničních tratí lokálního významu a kromě místních silničních komunikací i jediná silnice I. třídy mezi Poděbrady a Jičínem.