Odchytové akce

Metodika

V rákosových porostech na SV a V březích rybníka Zrcadlo probíhá každoročně odchytová akce, jež pomocí kroužkování druhů zkoumá populace hnízdících a protahujících ptačích druhů. V několika liniích jsou rozmístěny nárazové sítě v litorálních i terestrických rákosinách a křovinných porostech. Kromě nárazových sítí pro odchyt drobných ptáků je natažena jedna síť pro odchyt dravců s atrapou výra a sklopky na chřástaly. V posledních letech se navíc provádí noční odchyt křepelek na hlasovou nahrávku. Akce probíhá jako heptáda vždy v druhém týdnu měsíce srpna.

Výsledky

Za sedm let trvání odchytové akce bylo okroužkováno celkem 6726 ptáků a 68 druhů, viz tabulka č.1. Akce přinesla i svůj význam faunistický. Odchytem mladých chřástalů kropenatých byl prokázán hnízdní výskyt tohoto druhu na lokalitě, neboť je velmi málo pravděpodobné, že mladí ptáci by v tomto období pocházeli z jiného hnízdiště.

Zajímavé nové druhy zaznamenané při odchytové akci:

 • slavík tmavý (Luscinia luscinia)
 • rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) (Klápště, Kápšťová,2004)
 • bukáček malý (Ixobrychus minutus)
 • moták lužní (Circus pygargus)

Faunisticky byly pro danou oblast zaznamenány zcela nové druhy:

 • orel křiklavý (Aquila pomarina)
 • vodouš tmavý (Tringa erythropus)
 • kvakoš noční (Nicticorax nicticorax)

Z dalších zajímavých pozorování je možné zmínit výskyt následujících druhů:

 • husice rezavá (Tadorna ferruginea)
 • orel mořský (Haliaetus albicilla)
 • orlovec říční (Pandion haliaetus)
 • luňák červený (Milvus milvus)
 • luňák hnědý (Milvus migrans)
 • včelojed lesní (Pernis apivorus)
 • jeřáb popelavý (Grus grus)
 • vodouš šedý (Tringa nebulatia)
 • vodouš rudonohý (Tringa totanus)
 • břehouš černoocasý (Limosalimosa)
 • koliha velká (Numenius arquata)
 • jespák bojovný (Philomachus pugnax)
 • rorýs obecný albín (Apus apus)
 • břehule říční albín (Riparia riparia)
 • vlaštovka obecná albín (Hirundo rustica)
 • pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
 • krkavec velký (Corvus corax)

V rákosinách rybníka Zrcadlo bylo napočítáno 30 000 ex. nocujících vlaštovek obecných a až 50 000 ex. špačka obecného.

Závěr

Význam odchytové akce, společně s dalšími aktivitami konaných v oblasti, spočívá především v rozšíření doposud dosti kusých informací o místní ornitofauně. Během odchytové akce na rybníce Zrcadlo byl doložen výskyt dosud zde nezastižených druhů, jež byly odchyceny nebo pozorovány. Byl to především odchyt rákosníka tamaryškového, pozorování orla křiklavého a kvakoše nočního.

Akce splnila i osvětový a propagační účel. Navštívilo ji mnoho dětí a mladých zájemců o ornitologii i mnoho stávajících ornitologů ze širokého okolí. Zaznamenali jsme návštěvníky až ze Španělska, Francie, Lotyšska, Řecka, Jižní Koreje a Japonska. V roce 2005 byla přímo na rybníce Zrcadlo oficiálně de facto otevřena Ptačí oblast Rožďalovické a Dymokurské rybníky symbolickým přestřižením pásky za účasti místopředsedy senátu ČR Jiřího Lišky, náměstka ministra životního prostředí Františka Pojera, tajemnice České společnosti ornitologické Lucie Hoškové a starostů okolních obcí.

O konání všech akcí na Zrcadle jsou každoročně informována místní novinová média a na Čro Radiožurnál byly opakovaně odvysílány reportáže o odchytové akci na rybníce Zrcadlo.

Ve spolupráci se záchrannou stanicí v Pátku u Poděbrad jsou každoročně na Zrcadle vypouštěni zpět do volné přírody uzdravení živočichové, především ptáci. V příštích letech je jako součást akce plánováno současného uspořádání tábora mladých přírodovědců.

Za spolupráci v uplynulých ročnících je nutné poděkovat především všem kroužkovatelům, kteří se této kroužkovací akce účastnili a bez nichž by nebylo možné odchyt na Zrcadle uskutečnit, a dále všem sympatizantům, přátelům a návštěvníkům, kteří nám jakýmkoliv způsobem vyjádřili podporu. Akce se během šesti let účastnilo 12 kroužkovatelů. Jako hostů zavítalo celkem 458 amatérských i profesionálních ornitologů a dalších návštěvníků, z toho 87 dětí.