Pro dokreslení toho, jak malý zájem byl v minulosti věnován této oblasti, svědčí fakt, že v celém nově vyhlášeném území se nachází pouze jedno chráněné území. Je jím rybník Kojetín (12 ha), přírodní památka vyhlášená v roce 1990. Je příkladem biocentra v zemědělské krajině uprostřed rozsáhlého bezlesého komplexu zemědělských pozemků. Proto jsou zdejší porosty vrbin a rákosin stanovištěm mnoha vzácných druhů rostlin, např. kamyšník přímořský (Bolboschoenus maritimus), pcháč šedý (Cirsium canum), svízel severní (Galium boreale).

Z hlediska ornitologického je třeba zmínit pravidelné hnízdění např. moudivláčka lužního (Reiz pendulinus), rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceu), slavík obecný (Luscinia megarhynchos) nebo husy velké (Anser anser). Zároveň je ale nutné dodat, že v minulosti se jednalo o lokalitu daleko zajímavější z důvodu přítomnosti kolonie racka chechtavého (Larus ridibundus), posledního hnízdiště tohoto druhu na okrase Jičín. Poslední zaznamenané hnízdění zde proběhlo v r. 2004. Počet hnízdících párů byl odhadován na 500. Díky racčí kolonii zde hnízdilo až 20 párů potápek černokrkých (Podiceps nigricolis) a ve větším počtu i další ptačí druhy, např. slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), polák velký (Aythya ferina), čírka obecná (Anas crecca) a modrá (Anas querquedula).

V posledních letech význam této lokality možná opět vzroste především díky tomu, že o ní již druhým rokem projevuje i v hnízdní době zájem několik nedospělých ex. jeřába popelavého (Grus grus).

Pozornost z hlediska ochrany byla věnována i dalším lokalitám v Ptačí oblasti Rožďalovických rybníků. V osmdesátých letech min. století bylo navrženo k vyhlášení několik rezervací, např. Hasina, Bučický rybník, Komárov, Pilský rybník, Jakubský a Holské rybníky, Perna a Bahenské louky. Na těchto lokalitách probíhaly botanické a zoologické průzkumy a byly připraveny plány péče a podklady pro vyhlášení některých území. Zánikem okresních úřadů se však tento proces zastavil a je stále ve fázi návrhů. V současné době má k některým cenným lokalitám mimo plochy rybníků vlastnický nebo nájemní vztah Pozemkový spolek Polabí Polabského ekocentra ČSOP, který na něm hospodaří v souladu se zájmy ochrany přírody.