O oblasti

Ptačí oblast Rožďalovické rybníky byla vyhlášena nařízením vlády č. 606 ze dne 27.října 2004. Ve stávajících hranicích má celkovou rozlohu 6115 ha.

Významné ptačí území Rožďalovické rybníky se nachází na rozhraní středního Polabí – zlatého pruhu země české a Českého ráje. Z fytogeografického hlediska patří do teplé oblasti termofytika, podokresu Rožďalovické tabule. Geologicky je podklad území tvořen horninami české křídové tabule, především slínovci a jílovci. Reliéf má charakter ploché pahorkatiny s výškovou členitostí 30 – 75 m. Nadmořská výška území je 210 – 270 m. Území náleží k povodí Labe a jeho přítoku Mrliny.

Krajinu Rožďalovických rybníků charakterizuje komplex lesů na rozhraní Královéhradeckého a Středočeského kraje obklopenou více či méně zemědělsky využívanou kulturní krajinou s obcemi a malými městy do 3000 obyvatel. Vymezená oblast zahrnuje komplex přirozených lesních společenstev s dubohabrovými háji, rákosinami, vlhkými loukami a soustavou více jak dvaceti rybníků táhnoucích se od Dětenic na severozápadě až po Městec Králové na jihovýchodě.

Krajina, která doposud nepocítila zátěž intenzivního turistického využití, se v průběhu staletí zformovala do současné podoby – mozaiky společenstev acidofilních doubrav, zbytky lužních porostů, nivních luk, vodních ploch, kompaktních litorálních i terestrických rákosin, mokřadních luk a bývalých i současných pastvin. Tento pestrý komplex biotopů tvoří refugium pro výskyt dalších vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, které již v okolní krajině vymizeli.

Otvírání ptačí oblasti Rožďalovické rybníky – 13.8.2005

V tento památný den byla oficiálně otevřena Ptačí oblast Rožďalovické rybníky. Stalo se tak přímo na louce, kde se rozkládá tradiční tábořiště odchytové akce u rybníku Zrcadlo. Jen několik metrů od rákosí byla slavnostně přestřižena tříbarevná páska za účasti vzácných hostů Lucie Hoškové, tajemnice ČSO, Jiřího Lišky, místopředsedou senátu ČR a Františkem Pojerem, náměstkem ministra životního prostředí. Následovala vernisáž výstavy o ptačích oblastech, na které bylo připomenuto, že naše oblast byla vyhlášena ptačí oblastí roku 2005. Ve velkém vojenském stanu, kde byla výstava umístěna, byla pro asi 150 návštěvníků připraveno i vydatné pohoštění.

Nejatraktivnější součástí celé akce, především pro dětské účastníky, bylo vypouštění uzdravených ptáků zpět do volné přírody, které zajistil, jako již tradičně, pan Luboš Vaněk z Pátku u Poděbrad