Flóra

Vzhledem k poloze sledované oblasti je zde zastoupeno především teplomilnější křídlo středoevropské květeny. Převažují dubohabrové háje s lučními enklávami. V minulém století byly do lesních ploch vtroušeny menší plochy smrčin, které významně ochuzují bylinné patro.Z významných rostlinných druhů stojí za povšimnutí lýkovec jedovatý(Daphne mezereum), aron plamatý(Arum maculatum), nebo lilii zlatohlavou(Lilium martagon). Velmi cenná je i vegetace mokřadních a vlhkých luk s upolínem evropským(Trollius europaeus) a kosatcem sibiřským(Iris sibirica). Nejnápadnější a nejohroženější rostliny jsou zde orchideje, např. vstavač nachový(Orchis purpurea), srstnatec pleťový(Dactylorhiza incarnata), bradáček vejčitý(Listera ovata), vemeník dvoulistý(Platanthera bifolia) i kruštík drobnolistý(Epipactis microphylla).

Fauna

Fauna odpovídá silně pozměněné kulturní krajině hercynského původu se západními vlivy. Velmi pestrá je skladba bezobratlých živočichů reprezentovaná měkkýši, denními a nočními motýli nebo brouky, včetně nejnápadnějšího z nich, roháče obecného(Lucanus cerous).

Z obratlovců tvoří významné společenství obojživelníci, především kuňka obecná(Bombina bombina), rosnička zelená(Hyla arborea), a skokan skřehotavý(Rana ridibunda). Z plazů se zde setkáme s ještěrkou živorodou(Lacerta vivipara) a vzácně i se zmijí obecnou(Vipera berus), pro kterou je zdejší ostrůvkovitý výskyt jednou z nejníže položených lokalit v ČR.

Mimo běžných druhů savců žijící v tomto území stojí za zmínku výskyt několika jedinců losa evropského (Alces alces) v 80. – 90. letech minulého století. Bylo zde dokonce doloženo i jeho rozmnožování. Koncem 90. let však losi ze zdejší krajiny vymizeli.

Velmi vzácně se ve zdejší oblasti vyskytne vydra říční (Lutra lutra). Bohužel se doposud nedá říci, že by se zde tento druh natrvalo usadil.

Z nepůvodních savců ovlivňujících významně složení biotopů je nutné zmínit výskyt jelena siky(Servus nippon) a psíka mývalovitého(Nyctereutes procyonoides). Největším problémem jsou ale vysoké stavy populace prasete divokého(Sus scrofa), které vzhledem ke své všežravosti výrazně ovlivňuje všechny složky ekosystému.