S koordinací a sladěním lidské činnosti s potřebou zdejší krajiny velmi úzce souvisí i vymezení možného ohrožení území. Stávající vlivy na krajinu souvisí v současné době především v ekonomickém využití území.

Organizace provozující na místních vodních nádržích chov ryb logicky a významně přímo ovlivňují hnízdní lokality obou zde sledovaných druhů. Problém na hnízdiště doléhá v celé své tíži. Hnízdění v daném roce ovlivňuje jak lov ryb samotný, tak i tzv. letnění – zimění rybníků, stav vody v nádržích, kolísání hladiny nádrží, způsob péče o rybníky, způsob odstraňování sedimentů nebo již samotné jejich odstraňování a zásahů do pobřežních a rákosinových porostů, jejich sečení, předimenzovaná rybí obsádka apod.

Dalšími vlivy jsou místní honitby, jež jsou ve většině případů intenzivně obhospodařovány.

Přes ptačí oblast vedou též dálkové elektrovody, jež se nevyhýbají ani vodním plochám a mokřinám a při jejich údržbě je velmi citelně zasahováno do biotopů nacházející se pod nimi.

Oblast místních rybníků není dosud zasažena organizovanou turistikou. Využívána je prozatím pouze pro individuální turistiku a víkendové chalupaření. Stále častěji se zde však můžeme setkat s individuálními návštěvníky nejen pěších tras, ale též provozovateli vodních sportů a cyklistiky. Na samé hranici oblasti v obci Dětenice se nachází turisticky hojně navštěvovaný objekt, jenž si do budoucna klade jisté ambice na vybudování centra pro organizovanou turistiku s takovými atrakcemi, jako je např. golfové hřiště.

Oblast jako hnízdiště jeřába popelavého se stala také daleko více navštěvovanou zájemci o birdwatching.

V letech s nízkým stavem vody je velkým rizikem pro hnízda obou sledovaných druhů i predace ze strany černé zvěře.

Průmyslové využití ve větší míře této oblasti, zdá se, zatím nehrozí.

Jedním z průmyslových problémů ale je obří skládka uhlí, která se nepovoleně provozuje od roku 2008 v areálu bývalého dymokurského cukrovaru. Areál se nachází v těsné blízkosti dymokurských sádek a rybníka Pustého, jež patří do ptačí oblasti a jsou hnízdním stanovištěm některých ptačích druhů (rákosník velký, cvrčilka slavíková, cvrčilka zelená). O zákaz této nedovolené aktivity, která nejen ohrožuje ptačí druhy, ale velmi citelně degraduje životní prostředí v Dymokurech, se snaží občanského sdružení Zdravé Dymokury.